Świadectwa Charakterystyki Energetycznej

Iława, Lubawa, Susz, Kisielice, Zalewo, Ostróda

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Email Drukuj PDF

 

Wymagane dokumenty: Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (wzór nr 1)

Załączniki:
 1. oryginał dziennika budowy
 2. oświadczenie kierownika budowy:
  a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami. (wzór nr 2)
  b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (wzór nr 3)
 3. oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. (wzór nr 4)
 4. protokoły badań i sprawdzeń (elektryczne wzór nr 7)
 5. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
 6. potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy (wzór nr 5)
 7. w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia, należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli taki został ustanowiony.
 8. świadectwo charakterystyki energetycznej oddawanego budynku (nie stosuje się do budynków: podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej, przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata, niemieszkalnych służących gospodarce rolnej, przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok, mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku, wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2).
 9. oświadczenie inwestora o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów wymienionych w art. 56 (państwowa inspekcja pracy, państwowa straż pożarna, państwowa inspekcja sanitarna) - wzór nr 6
Podstawa prawna: art. 55 i 57 Prawa budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U z 2006 r. Nr. 156, poz. 1118 ze zm.)
art. 1 Ustawy z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U nr 191, poz. 1373)
Dodatkowe informacje: Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać ostateczną decyzję pozwolenia na użytkowanie jeżeli: 1. na wzniesienie obiektu budowlanego jest wymagane pozwoleniae na budowę i jest on zaliczony do kategorii V, IX-XVIII, XX, XXII, XXIV, XXVII-XXX o których mowa w załączniku do ustawy, 2. zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 49 ust. 5 albo art. 51 ust. 4; 3. przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robot budowlanych.
Opłaty: z m2 powierzchni użytkowej obiektu z wyłączeniem budynków mieszkalnych jednorodzinnych
Termin załatwienia sprawy: 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkownie
Gdzie załatwić: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Tryb odwoławczy: Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie 

Nawigacja


Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /home/audyt/domains/kozlowsky.com.pl/public_html/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99

audyt energetyczny


Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /home/audyt/domains/kozlowsky.com.pl/public_html/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99

Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /home/audyt/domains/kozlowsky.com.pl/public_html/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99

świadectwa energetyczne


Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /home/audyt/domains/kozlowsky.com.pl/public_html/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99

Strony partnerskie:
geodeta lubawa
Usługi geodezyjne i kartograficzne, geodeta Lubawa, mapa do celów projektowych
geodeta iława
Usługi geodezyjne i kartograficzne, geodeta Iława
stolarnia iława
Mistra- grupa firm w iławie, specjalizująca się w produkcji i handlu drzewnym

Informacje o Świadectwach Charakterystyki Energetycznej

Dla potrzeb sporządzenia charakterystyki energetycznej budynków przemysłowych i magazynowych nie uwzględnia się ilości energii dostarczanej do tych budynków dla celów technologiczno-produkcyjnych. W świadectwie ocenia się wielkość zapotrzebowania na energię wynikającego z przeznaczenia i standardu budynku oraz jego systemów instalacyjnych, czyli na podstawie jego stałych, obiektywnych cech, a nie na podstawie pomiaru zużycia energii.